powrót

Zwolnienie z opłaty miejscowej grup szkolnych

Aby opłata miejscowa nie została naliczona i pobrana należy przy meldunku przedłożyć listę wg poniższego:

18. Opiekunowie zorganizowanych grup dzieci i młodzieży szkolnej  winni przedłożyć listę uczestników, na której muszą znaleźć  się  następujące dane:

1/ pieczęć organizatora

2/ zamierzony czas pobytu grupy (data i godzina przyjazdu oraz wyjazdu)

3/ nazwisko i imię uczestnika zgrupowania

4/ Pesel lub datę i miejsce urodzenia

5/ adres miejsca pobytu stałego

6/ podpis osoby upoważnionej

W celu potwierdzenia, iż jest to zorganizowana grupa dzieci i młodzieży szkolnej należy posiadać i przechowywać do czasu kontroli listę osób potwierdzoną pieczątką i podpisem dyrektora szkoły lub innego organizatora. Na liście umieszcza się nr listy i pozycję zapisu w ewidencji gości.

W przypadku braku takiej listy, opłatę miejscową należy pobrać w należnej wysokości i odprowadzić na konto UM.